โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
Benchama Maharat School Ubon Ratchathani
ภาคเรียนที่/Semester 2 ปีการศึกษา/Year 2560

รหัสนักเรียน/Student ID
รหัสผ่าน/Passwordปรับปรุง/Update 05/02/2561
[12787/276793]
Bookmark2551 Web Module from Secondary'56 Program Create By Amporn Chomdej  phothasoft@gmail.com [V15.07.06]